นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ The 5th AHLA International Health Literacy Conference : Health Literacy and Population Health