ข่าวการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ The 5th AHLA International Health Literacy Conference : Health Literacy and Population Healthผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 14 คน พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร จำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ The 5th AHLA International Health Literacy Conference: Health Literacy and Population Health ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นการดำเนินงานพัฒนางานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาฯ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านรับใช้สังคม มวล. ปีงบประมาณ 2560 ของรองศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง

การดำเนินงานในครั้งนี้วัตถุประสงค์ โดย 1) นักศึกษาได้เรียนรู้บรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัยระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ สาขาสาธารณสุขระหว่างมหาวิทยาลัย และองค์กรเครือข่ายต่างๆ 2) ผลงานการนำเสนอผลการวิจัยจากการเรียน การทำวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 7 เรื่อง 3) นักศึกษามีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสู่ระดับอาเซียน

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวถึง ผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวว่า ทำให้เกิดความตื่นตัวทางวิชาการ มีประสบการณ์ เกิดความมั่นใจในการนำเสนอผลงาน การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสามารถพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และนำเสนอผลงานวิชาการจากการจัดการเรียนการสอนในช่วง 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น

ประมวลภาพ

TOP