ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนสื่อสารองค์กร

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว โครงการ Walailak Facebook Live On Air ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิตรายการโทรทัศน์ สังกัดส่วนสื่อสารองค์กร ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวชนน์ชนก บุญนนท์
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวเทียนทิพย์ เดียวกี่
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิตรายการโทรทัศน์
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
1) นายจักรกฤษณ์ สงดำ
2) นายอภิณห์ลักษณ์ เชียรปรีชา
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ
1) นายทศพล พันธุ์เหนือ
2) นายลิปิกร เมืองสง

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP