ข่าวสมัครงาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ 1 อัตราและผู้จัดการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 อัตรา

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจและผู้จัดการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างละ 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) เจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ
1.1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการจัดการขาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เชิงเศรษฐศาสตร์ การวางแผน บริการโครงการ และด้านการวิเคราะห์ลูกค้า การตลาด แนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยี งานด้านการบ่มเพาะธุรกิจ หรือการส่งเสริมผู้ประกอบการ
- มีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการทำงาน มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- สามารถทำงานในลักษณะติดต่อประสานงานได้อย่างดี

1.2. ภาระงาน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานดังต่อไปนี้
- รับผิดชอบเรื่องการบริหารโครงการบ่มเพาะธุรกิจ (Incubation) และพัฒนาธุรกิจใหม่ (Startup)
- จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ลูกค้า/สินค้า แนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยี การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจเบื้องต้นของลูกค้า
- ดูแลด้านการพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย
- และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยหรือผู้บังคับบัญชาเป็นสมควร

1.3. สวัสดิการ
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้สำหรับลูกจ้างชั่วคราว
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๗
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒

1.4. คุณสมบัติอื่น ๆ
- ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทางด้านบริการอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ และการใช้ภาษาอังกฤษ
- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด


2) ผู้จัดการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535
2.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือการจัดการ
- มีประสบการณ์ในการประสานงาน การวางแผนบริหารโครงการ การวิเคราะห์และประมวลผลการดำเนินงานของหน่วยงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการทำงาน มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- สามารถทำงานในลักษณะติดต่อประสานงาน วิคราะห์และบริหารโครงการได้ดี

2.2 ภาระงาน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานดังต่อไปนี้
- จัดการ ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานพันธมิตรของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานประจำเดือน-ไตรมาส ติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
- รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอ รายงานแก่หน่วยงานพันธมิตรของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย
- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการต่อหน่วยงานพันธมิตรของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วางแผน ติดตามและประเมินผลทางด้านงานทรัพยากรบุคคล งานงบประมาณและงานแผนงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.3 สวัสดิการ
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้สำหรับลูกจ้างชั่วคราว
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๗
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒

2.4 คุณสมบัติอื่น ๆ
- ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทางด้านบริหารจัดการโครงการ/หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ และการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถ ทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด


เอกสารและหลักฐานการสมัคร (ทั้ง 2 ตำแหน่ง)
- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
- สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 1 ฉบับ
- หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานของหน่วยงานในปัจจุบัน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
- ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
- ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งต่อไป

การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ในตำแหน่งนี้สามารถยื่นใบสมัคร ได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ) โดยใบสมัคร download ได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/JU/tem.pdf

วิธีการส่งใบสมัคร (กรุณากรอกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยื่นใบสมัคร)
(1) ยื่นด้วยตัวเอง ที่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อาคารนวัตกรรม)
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0-7567-3574

(2) สามารถสมัครทางไปรษณีย์ (ใบสมัครต้องถึงก่อนวันที่ปิดรับสมัคร)
โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครที่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อาคารนวัตกรรม)
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 วงเล็บมุมซองว่า (สมัครงาน)

การดำเนินการคัดเลือก
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้
- ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ ของผู้สมัคร
- ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความ
ตั้งใจจริง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น

กำหนดการสอบและการแจ้งผล

โครงการฯจะแจ้งผลการคัดเลือกทุกขั้นตอนให้ทราบและกำหนดการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 2 (กรณีที่ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว) ให้ผู้สมัครทราบตามที่อยู่ที่ผู้สมัครให้ไว้ในใบสมัคร

เงื่อนไขอื่น ๆ
- ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
- ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ อุทยานฯ จะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรืออุทยานฯ อาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
- อุทยานฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
- การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งต่อไป

อัตราเงินเดือน
1.เจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ 15,000 บาท
2.ผู้จัดการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22,000 บาท


TOP