ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 46/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. กลุ่มตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา logistics Analytics and Supply Chain Management และหลักสูตรบัญชีบัญฑิต : ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

2. กลุ่มตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา Innovation Engineering :
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ Dr.Miro Lehtonen

3. กลุ่มตำแหน่งที่ 3 อาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา Public Affais :
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ ดร.วรธิดา ไชยปะ และ ดร.บุญทวี เทียมวัน

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP