ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 8 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 กลุ่มตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขา Logistics Analytics and Supply Chain Management จำนวน 3 อัตรา
- เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือโทจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ด้านบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาโลจิสติกส์หรือห่วงโซ่อุปทาน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการจัดการโลจิสติกส์หรือห่วงโซ่อุปทาน
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักต้องศึกษาในแผนการศึกษาที่มีการวิจัย ทั้งนี้ต้องมีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษแนบพร้อมใบสมัคร ดังนี้ ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่น้อยกว่า 7.0 หรือ TOEFL (paper-based) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือเทียบเท่า TOEFL (Internet-based) 100 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าและเป็นผู้มีความพร้อมด้านวิชาการและด้านภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศตามความต้องการของมหาวิทยาลัยได้
- ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานในตำแหน่งที่สมัครอาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.2 กลุ่มตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา Digital Innovation Engineering
จำนวน 2 อัตรา
- เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือโทจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรืออื่น ๆ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างนวัตกรรม หรือการเป็นผู้ประกอบการด้าน digital technology
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักต้องศึกษาในแผนการศึกษาที่มีการวิจัย ทั้งนี้ต้องมีผลการทดสอบความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษแนบพร้อมใบสมัคร ดังนี้ ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่น้อยกว่า 7.0 หรือ TOEFL (paper-based) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือเทียบเท่า TOEFL (Internet-based) 100 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า และเป็นผู้มีความพร้อมด้านวิชาการและด้านภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศตามความต้องการของมหาวิทยาลัยได้
- ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานในตำแหน่งที่สมัครอาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.3 กลุ่มตำแหน่งที่ 3 อาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา Public Affairs จำนวน 1 อัตรา
- เป็นชาวต่างชาติเท่านั้น
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกิจการสาธารณะ การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายการเงินการคลัง
- ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานในตำแหน่งที่สมัครอาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.4 กลุ่มตำแหน่งที่ 4 อาจารย์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 2 อัตรา
- เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือโทจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ด้านบัญชี
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักต้องศึกษาในแผนการศึกษาที่มีการวิจัย ทั้งนี้ต้องมีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษแนบพร้อมใบสมัคร ดังนี้ ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่น้อยกว่า 7.0 หรือ TOEFL (paper-based) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือเทียบเท่า TOEFL (Internet-based) 100 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าและเป็นผู้มีความพร้อมด้านวิชาการและด้านภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศตามความต้องการของมหาวิทยาลัยได้
- ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานในตำแหน่งที่สมัครอาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด
- มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราเงินเดือน
- วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 40,000 บาท
- วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 29,000 บาท
ทั้งนี้ขึ้นกับคุณวุฒิและเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจได้รับเงินเพิ่มรายเดือน และสวัสดิการที่พักหรือค่าเช่าที่พักตามความเหมาะสม

5. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
5.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ
ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
5.2 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records)
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
5.3 สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
5.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
5.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
5.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

6. การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 – 12 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ได้ที่
(1) หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า)
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248
(2) ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708
อีเมล์ ssukhath@wu.ac.th
หรือกรณีที่ผู้สมัครไม่สะดวกที่จะมาขอรับใบสมัครหรือมาสมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครทางไปรษณีย์ได้
โดย download ใบสมัครพนักงานสายวิชาการ ได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/JU/application _academic_th.pdf แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วงเล็บมุมซองว่าสมัครอาจารย์

7. การดำเนินการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้
8.1 ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ และ
สาขาวิชาของผู้สมัครให้ตรงกับลักษณะงานวิชาการของตำแหน่งที่จะบรรจุ
8.2 ขั้นตอนที่ 2
(1) เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว กำหนดให้ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที เพื่อพิจารณาประเมินความสามารถในการนำเสนอ การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และศักยภาพในการเป็นนักวิชาการที่ดี
ในกรณีที่ผู้สมัครมีประสบการณ์และผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจพิจารณายกเว้น
ไม่ต้องนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการดังกล่าวได้โดยจะพิจารณาเฉพาะกรณีไป
(2) ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจทางวิชาการ ความตั้งใจจริง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น

8. การประกาศผลการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัย

9. เงื่อนไขอื่น ๆ
9.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลา
ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
9.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
9.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
9.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน


TOP