ข่าวการศึกษา

กำหนดการส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ สำหรับผู้กู้ยืม กยศ. (ใบสมัครสีเขียว) ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2555

นักศึกษาที่รับใบสมัครผู้กู้ยืม กยศ. (ใบสมัครสีเขียว) ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2555 ขอให้นักศึกษาดำเนินการส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบตามที่กำหนด ที่ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรี ตามวัน เวลา ตามเอกสารแนบ

ประกาศส่งใบสมัครสีเขียว
แบบฟอร์มรายละเอียดและข้อมูลความจำเป็นที่ขอรับทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


TOP