ข่าวทั่วไป

ประกาศขายพัสดุชำรุด รายการเครื่องตรวจวิเคราะห์ เซลล์เม็ดเลือดระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะขายพัสดุชำรุด รายการเครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง กำหนดราคาขายขั้นต่ำราคาเครื่องละ 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซื้อมาแล้วประมาณ 13 ปี (รูปตามเอกสารแนบ) โดยมีวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการขายดังนี้

1. กำหนดให้ผู้สนใจซื้อเสนอราคาซื้อ โดยวิธีการเขียนใบเสนอราคาตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดแต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาขายขั้นต่ำ ผู้ใดเสนอราคาซื้อสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ
2. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจะต้องชำระเงินสดมัดจำไม่น้อยกว่า 50% ของราคาที่เสนอซื้อใน วันที่ชนะการเสนอราคาซื้อ และต้องชำระส่วนที่เหลือภายใน 3 วันทำการ หากไม่ชำระเงินภายในกำหนดเวลา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ
3. เมื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อได้ชำระเงินครบแล้ว จะต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุด้วย ค่าใช้จ่ายของตนเองภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ชำระเงินครบ
4. หากคณะกรรมการฯ เห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสนอเป็นการรวมตัวกันกด ราคาซื้อหรือเป็นราคาที่ยังไม่เหมาะสม คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายพัสดุให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดหรือยกเลิกการขายในครั้งนั้น ผู้เสนอราคาซื้อจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
5. กำหนดให้ดูสภาพจริงของเครื่องในวันที่ 1 ธันวาคม เวลา 10.00 น. และเสนอราคาซื้อ เวลา 10.30 น. ในวันเดียวกัน ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 8


ผู้ใดสนใจซื้อหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามได้ที่นางสาววรรณา มัคราช โทรศัพท์ 0 7567 3779
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://account.wu.ac.th/dps/open/news_sell.php

TOP