ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 232 รายการ