ข่าวทั่วไป

ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 232 รายการ

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะขายพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวนประมาณ 232 รายการ กำหนดราคาขายเหมารวมขั้นต่ำ 35,320 (สามหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยมีวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการขายดังนี้

1. กำหนดให้ผู้สนใจซื้อเสนอราคาซื้อ โดยวิธีการเขียนใบเสนอราคาตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดแต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาขายขั้นต่ำ ผู้ใดเสนอราคาซื้อสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ
2. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจะต้องชำระเงินสดมัดจำไม่น้อยกว่า 50% ของราคาที่เสนอซื้อในวันที่ชนะการเสนอราคาซื้อ และต้องชำระส่วนที่เหลือภายใน 3 วันทำการ หากไม่ชำระเงินภายในกำหนดเวลา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ
3. เมื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อได้ชำระเงินครบแล้ว จะต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ชำระเงินครบ
4. หากคณะกรรมการฯ เห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสนอเป็นการรวมตัวกันกดราคาซื้อหรือเป็นราคาที่ยังไม่เหมาะสม คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายพัสดุให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดหรือยกเลิกการขายในครั้งนั้น ผู้เสนอราคาซื้อจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
5. กำหนดให้ดูสภาพจริงของเครื่องในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. และเสนอราคาซื้อเวลา 10.30 น. ในวันเดียวกัน ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

ผู้สนใจซื้อหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามได้ที่นางสาววรรณา มัคราช โทรศัพท์ 0 7567 3779


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://account.wu.ac.th/dps/open/news_sell.php

TOP