ข่าวทั่วไป

ประกาศคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในการจัดงานวลัยลักษณ์เดย์ 2561 (Walailak Day 2018)

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในการจัดงานวลัยลักษณ์เดย์ 2561 (Walailak Day 2018) ซึ่งกำหนดจัด ณ บริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 23 - 31 มีนาคม 2561

ผู้ประกอบการรายใดสนใจยื่นข้อเสนอเป็นผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จในการจัดงานวลัยลักษณ์เดย์ 2561 (Walailak Day 2018) ให้ยื่นเสนอไปยัง ศูนย์บริหารทรัพย์สิน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจ่าหน้าซองปิดผนึกถึง "ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์" ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ก่อนเวลา 11.30 และกำหนดเปิดซองคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้ยื่นข้อเสนอในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 15/5 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ กำหนดนัดดูพื้นที่การจัดงาน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดจุดนัดพบ ณ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ จากไฟล์เอกสารประกาศคัดเลือกฯ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ หรือสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน โทร. 0 7567 3859-60

เอกสารแนบ: ประกาศคัดเลือกผู้จัดการะบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ วลัยลักษณ์เดย์ 2561

TOP