ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มวล.จับมือตลาดหลักทรัพย์ฯ อบรมธุรกิจสตาร์ทอัพ ให้แก่นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ม.วลัยลักษณ์ จับมือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมธุรกิจสตาร์ทอัพให้แก่นักศึกษา มุ่งสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดยเชิญวิทยากรเจ้าของธุรกิจคนรุ่นใหม่ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาโครงการ Innovative Startup @ University for Students ซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดขึ้น เพื่อสร้างระบบความคิดแบบผู้ประกอบการด้านการทำธุรกิจสตาร์ทอัพให้แก่นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมประมาณ 100 คน ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 3 ห้อง 301

ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ กล่าวบนเวทีดังกล่าวว่า งานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเป็นนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งการสร้างนวัตกรรมเพี่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลอยู่แล้ว ดังนั้นการสัมมนา Innovative Startup @ University for Students ในครั้งนี้ จะเป็นการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักศึกษา ในการปูพื้นฐานให้รู้ถึงเรื่องราวของเทคโนโลยี นวัตกรรม รู้วิธีการทำอย่างไรให้เกิดเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อก่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เกิดขึ้น ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาออกไป ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และภาพเศรษฐกิจของประเทศชาติอีกด้วย

ด้าน ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญและพร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ Thailand 4.0 ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ ทั้งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ในด้านการพัฒนาผู้ประกอบรุ่นใหม่ โดยได้จัดทำโครงการ “Innovation Startup @ University Student” ขึ้น เพื่อสนับสนุนการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการสร้างนวัตกรรมและวิธีการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่งถือเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการกระตุ้นให้เกิดแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจ ต่อการเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ วิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย คุณ ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ CEO and Co-Founder www.jitta.com คุณวรนล ฐิตินันทกร CEO and Founder TUBER Co-Working Space และคุณธีระกฤษ พร้อมมูล CEO and Co-founder at Prommoon Industrial group

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP