โครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฎิบัติการ Oracle Academy Instructor Training 2012 and Oracle ThinkQuest Competition 2012