ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

โครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฎิบัติการ Oracle Academy Instructor Training 2012 and Oracle ThinkQuest Competition 2012

เนื่องจากทางหน่วยงาน Oracle Academy บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษา ในสาขาคอมพิวเตอร์ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันระดับอุดมศึกษา ว่าจะเป็นกำลังสำคัญที่ก้าวเข้าสู่ส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศสู่ความก้าวหน้า ดังนั้นเพื่อสนับสนุนความสำคัญข้างต้น ทางบริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด จึงได้มีการผลักดันโครงการ Oracle Academy ซึ่งเป็นโครงการซึ่งสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกสามารถใช้เอกสารการอบรม และซอฟต์แวร์จากทาง Oracle ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสถาบันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกของโครงการอยู่กว่า 150 สถาบันจากทั่วประเทศ สำหรับในปี 2012 ทาง Oracle Academy มีโครงการจัดงานในลักษณะสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้ชื่องานว่า Oracle Academy Instructor Training 2012 and Oracle ThinkQuest Competition 2012 ซึ่งจะมีการจัดขึ้นเกือบทุกภาคของประเทศ
 
ทั้งนี้ หน่วยงาน Oracle Academy ได้ร่วมกับสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงาน Thaitechnet ซึ่งเป็น Oracle Academy Community ในประเทศไทย จัดงาน Oracle Academy Instructor Training 2012 and Oracle ThinkQuest Competition 2012 นี้ขึ้น ในวันที่ 2

TOP