ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เภสัชฯมวล.จัดประชุมวิชาการ WU Pharmacy Forum 2017 อัพเดทความรู้เรื่องยาที่ใช้ในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์(มวล.) จัดประชุมวิชาการ “WU Pharmacy Forum 2017 : Update on Cardiovascular Diseases” ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าใจวิทยาการเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดและหัวใจมากขึ้น โดยมีเภสัชกรจากทั่วภาคใต้เข้าร่วมจำนวน 120 คน

โอกาสนี้ ในช่วงเช้าของวันที่ 25 พฤศจิกายน ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการว่า ม.วลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับการบริการวิชาการต่อชุมชน สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งในแต่สำนักวิชาจะต้องจัดให้ได้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้การจัดประชุมวิชาการของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะเป็นเวทีให้มีการอัพเดทความรู้ใหม่ในเรื่องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดและหัวใจ มีเวทีพูดคุยปัญหาและเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งโรคดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นโดยเราไม่ทันตั้งตัว ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นบุคคลสำคัญในการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และอายุยืนยาว จำเป็นต้องมีการอัพเดทความรู้และวิทยาการสมัยใหม่เพื่อนำมาปรับใช้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

ด้าน ดร.สุริยัน เต็งใหญ่ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในฐานะประธานการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease, CVD) ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลก ดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่รายงานโดยองค์การอนามัยโลก เมื่อ ปี พ.ศ.2558 สูงถึง 17.7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลก ซึ่งการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมักจะเกิดอย่างฉับพลัน ทีมบุคลากรทางการแพทย์จึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้ให้ก้าวทันต่อความรู้ทั้งเรื่องโรค และยาที่ใช้ในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงเข้าใจแนวทางเวชปฎิบัติ ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างลึกซึ้ง เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วย และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดงานประชุมวิชาการ “WU Pharmacy Forum 2017 : Update on Cardiovascular disease” ขึ้นภายใต้การสนับสนุนจากบริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิถ่ายทอดความรู้เนื้อหาครอบคลุม การอัพเดทความรู้ทางคลินิคของโรคหัวใจและหลอดเลือด การเลือกใช้ยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดและข้อมูลยาใหม่ที่ใช้รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ โดยส่วนใหญ่เป็นเภสัชกรเข้าร่วมจำนวน 120 คน

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP