ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบทุนการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20(YSC 2018)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค(ภาคใต้) ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (Young Scientist Competition 2018: YSC 2018) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้นักเรียนนำไปพัฒนาโครงงานพร้อมแนะนำเทคนิคการเขียนโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และ ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กล่าวแสดงความยินดีและมอบทุนให้กับนักเรียนที่โครงงานผ่านการคัดเลือก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี กล่าวว่า พิธีมอบทุนสนับสนุนการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (Young Scientist Competition 2018: YSC 2018) ในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อมอบทุนสนับสนุนแก่นักเรียนผู้ที่โครงงานผ่านการคัดเลือก และแนะนำให้เข้าใจถึงการดำเนินการจัดทำโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โดยปีนี้การดำเนินการประกวดในพื้นที่ภาคใต้ มีข้อเสนอโครงงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 113 โครงงาน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอโครงงานและให้ความเห็นชอบโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 28 โครงงาน จาก 16 โรงเรียน ซึ่งทุกโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ จะนำมาประกวดรอบผลงานโครงการอีกครั้ง ในวันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 ณ โถงกลาง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนผู้เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2018 ในปีนี้ทุกคน ที่ได้แสดงความสามารถ และเป็นกำลังใจให้นำทุนสนับสนุนที่ได้รับในวันนี้ไปพัฒนาโครงงานให้ผ่านการคัดเลือกไปยังรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ และเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวด ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วงเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ เทคนิคการเขียนโครงงานอย่างไรให้เข้ารอบ

นักเรียนผู้ผ่านการพิจารณาโครงงานและได้รับทุนสนับสนุน จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จำนวน 28 โครงงานจาก 16 โรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ แบ่งเป็นสาขาต่างๆ ดังนี้
1. โครงงานสาขาชีววิทยา จำนวน 8 โครงงาน
2. โครงงานสาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 โครงงาน
3. โครงงานสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3โครงงาน
4. โครงงานสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 3 โครงงาน
5. โครงงานสาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 4 โครงงาน
6. โครงงานสาขาวัสดุศาสตร์ จำนวน 5 โครงงาน
7. โครงงานสาขาฟิสิกส์ พลังงานและดาราศาสตร์ จำนวน 3 โครงงาน


หลังพิธีมอบทุน นักเรียนผู้เข้าประกวดโครงงานพบอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละสาขาเพื่อรับคำแนะนำในการพัฒนาโครงงาน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แต่ละสาขาให้คำแนะนำการเขียนโครงงาน ดังนี้

สาขาชีววิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ อาจารย์ ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาคอมพิวเตอร์ อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ การบรรจง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ และอาจารย์ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สาขาคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ จิตเจนการ อาจารย์ ดร. ประถมจิต ขจรเจริญกุล และอาจารย์ ดร. สุดธิดา สังข์พุ่ม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาฟิสิกส์ พลังงานและดาราศาสตร์ อาจารย์ ดร.พรรณศิริ ดำโอ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์รายชื่อทีมพัฒนาที่ได้รับทุน.pdf

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP