ประกาศผลการคัดเลือกทีมเก็บข้อมูลงานวิจัยด้วยแบบสอบถาม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์