ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech ก้าวสู่ปีที่ 15 ออกเผยแพร่เล่ม January 2018: Internet TechnologyWalailak Journal of Science and Technology ปีที่ 15 เล่มที่ 1 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 7 บทความด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นผลงานร่วมของ Jenderal Soedirman University Purwokerto (ประเทศอินโดนีเซีย) Sri Venkateswara College of Engineering and Technology และ Amity University (ประเทศอินเดีย) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, มหาวิทยาลัยนครพนม และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 เรื่อง

Walailak J Sci & Tech vol 15 no 1 January 2018: Internet Technology มี ดร. ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ และ รศ.ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล เป็นบรรณาธิการประจำฉบับ ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดบทความ เพื่ออ่านและอ้างอิง ได้จาก wjst.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/view/79

TOP