ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2555 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2555 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางวาสนา ปาลิโภชน์
002 นางสาวรุ่งฤดี กิ้มเส้ง
003 นางสาวชณุตภรณ์ เรืองจรัส

2. หลักสูตรและกำหนดการสอบสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
2.1 วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
(MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
2.2 วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
2.3 วิชาภาษาอังกฤษ : Vocabulary , Grammar, Reading, Writing
2.4 วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง : ความรู้พื้นฐานในการเตรียมปฏิบัติการ

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 11 มีนาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- เวลา 09.00-11.00 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- เวลา 12.00-14.00 น. สอบวิชาภาษาไทย
- เวลา 14.00-16.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ
- เวลา 16.00-17.00 น. สอบวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง


TOP