ข่าวทั่วไป

ศูนย์กิจการนานาชาติ เข้าเยี่ยมขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแล ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1 (The 1st Walailak University Cultural Camp 2017) และผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์กิจการนานาชาติ ประกอบด้วย คุณเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) คุณอลงกรณ์ ตราชู ผู้บริหาร บริษัท แอเรีย จำกัด ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) คุณปกาศิต นาเมืองรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอร์พลัส แอ๊พพลาย จำกัด Ms. Candice La Plante ผู้ช่วยทูตวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคุณพิเศษ เหลือจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ คอน จำกัด ในโอกาสนี้ได้รายงานผลการดำเนินโครงการ ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด “พระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อปวงชนชาวไทย” โดยมีนักศึกษาชาวต่างชาติและชาวไทยจาก 21 ประเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น 110 คน

ทั้งนี้ ในปี 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์กิจการนานาชาติ ได้กำหนดจัด ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 (The 2ืnd Walailak University Cultural Camp 2018) ในระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ระยะเวลา 10 วัน โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาต่างชาติและชาวไทย จำนวน 170 คน จาก 30 ประเทศ

ประมวลภาพ

TOP