ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเจ้าหน้าที่ (งานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 30/2554 (ครั้งที่ 4) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเจ้าหน้าที่ (ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย) จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 30/2554 (ครั้งที่ 4) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นายปฐมพล ทองส่งโสม
002 นางสาวอัญชิษฐา บุญวิรัตน์
100 นางสาววนิชา ดีพัฒชนะ
103 นายณัฐพงศ์ สุบิน

2. หลักสูตรและกำหนดการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
2.1 วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
(MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
2.2 วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
2.3 วิชาภาษาอังกฤษ : Vocabulary , Grammar, Reading, Writing

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 11 มีนาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3
อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช
- เวลา 09.00-11.00 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- เวลา 12.00-14.00 น. สอบวิชาภาษาไทย
- เวลา 14.00-16.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ

 


TOP