ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560