ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่36/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ผ่านการคัดเลือก คือ ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ โดยมีเงื่อนไขต้องขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้ได้ภายใน 2 ปี (หากไม่ได้ต้องพ้นจากการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย)

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP