ข่าวสมัครงาน

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ ในวันที่ 16 มีนาคม 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/2 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น
 
มหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ใหม่เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2555 สำหรับเวลาและสถานที่สอบเหมือนเดิม

TOP