เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ