ข่าวการศึกษา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวฐิติมา บูรณวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 5 มีนาคม 2555 เวลา 09.00

TOP