ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต