การประชุมแลกเปลี่ยนประเด็นวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ภาคใต้ตอนบน