ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การประชุมแลกเปลี่ยนประเด็นวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ภาคใต้ตอนบนเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR) ร่วมกับศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้จัด “การประชุมแลกเปลี่ยนประเด็นวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ภาคใต้ตอนบน” ณ ห้องประชุม 102 อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มาเป็นประธานในการเปิดการประชุม และ ดร.ทพญ. ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการ ศจย. มาร่วมแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ได้มีการเชิญภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตัวแทนจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 สาธารณสุขอำเภอฉวาง และทีมนักวิจัย จากจังหวัดพัทลุง และจังหวัดยะลา มาร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาจากยาสูบของพื้นที่ภาคใต้ตอนบน และประสบการณ์การทำวิจัยในประเด็นการควบคุมยาสูบโดยนักวิชาการจากพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และพูดคุยเพื่อค้นหาช่องว่างของการทำข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายควบคุมยาสูบ รวมทั้งผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการจัดทำโครงการร่วมกัน และเป็นการเริ่มการสร้างเครือข่ายวิชาการ ขึ้นในภาคใต้ตอนบน ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมจะถูกพัฒนาเป็นชุดโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ ในการดำเนินการต่อไป จุดมุ่งหมายสูงสุดของงานวิชาการดังกล่าว คือ ช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยจากยาสูบของประชาชนในพื้นที่ และลดอัตราการสูบบุหรี่ของนักสูบทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ในพื้นที่ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/Center-of-Excellence-in-Health-System-and-Medical-Resear

TOP