ข่าวการศึกษา

ส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ.

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ นำเอกสารตามที่แจ้งส่งเพิ่มเติมที่งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ทั้งนี้ เพื่องานทุนการศึกษาจะได้นำส่งธนาคารกรุงไทยเพื่อปรับปรุงข้อมูลต่อไป

TOP