อาจารย์พยาบาล และ กายภาพบำบัด ม. วลัยลักษณ์ เผยแพร่บทความในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สกว.