ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์พยาบาล และ กายภาพบำบัด ม. วลัยลักษณ์ เผยแพร่บทความในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สกว.

บทความเรื่อง รูปแบบการดําเนินงานของทีมประสานวิชาการโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อาจารย์กําไล สมรักษ์ และ อาจารย์ ดร. อุไร จเรประพาฬ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บทความเรื่อง มวลกระดูก มวลกล้ามเนื้อและระดับอาการสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อาจารย์ ดร. นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะ ได้รับการเผยแพร่ใน วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เป็นวารสารของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดอยู่ในกลุ่ม 1 ของฐานข้อมูล TCI มีค่า Thai Journal Impact Factors ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.164 ผู้สนใจสามารถอ่านบทความได้จากเว็บไซต์ abcjournal.trf.or.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://abcjournal.trf.or.th/

TOP