ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนายช่างเทคนิค ส่วนอาคารสถานที่

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 21/๒๕60 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค สังกัดส่วนอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 21/2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 และประกาศฯ ขยายเวลารับสมัคร ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 และครั้งที่ 3 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้
ก. รายชื่อ
001 นางสาวศิราณี จินดามณี
003 นายประภัสสร โชติกะ
004 นางสาวนุจรินทร์ บิลสัน

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel
และ MS PowerPoint)
2) วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนเรียงความ
3) วิชาเฉพาะตำแหน่ง : การใช้โปรแกรมการเขียนแบบและโปรแกรมการขึ้นรูป 3 มิติ

ค. กำหนดการสอบ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP