ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9 ออกเผยแพร่ครบ 6 เล่ม

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ ระหว่าง มวล. และ สกว. (ABC มวล.-สกว.) ได้รับทุนจัดทำ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9-11 จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีรายนามองค์ประกอบกองบรรณาธิการดังนี้

บรรณาธิการ
-รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล

รองบรรณาธิการ
-ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว (ด้านวิทยาการสุขภาพ) ดร.วัณณสาส์น นุ่นสุข (ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

กองบรรณาธิการ
-ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
-รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร
-รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช นักวิชาการอิสระ

คณะจัดทำวารสาร
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์ นางสาววศินี พูลสวัสดิ์ และ ดร.ธนิดา เจริญสุข
เจ้าหน้าที่สนับสนุนจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-นางสาวสุจินดา ย่องจีน นายโกสินธุ์ ศิริรักษ์ และ นางวันฤดี รัตนพันธ์

ในปี พ.ศ. 2560 วารสารได้ออกเผยแพร่ออนไลน์ครบแล้ว 6 เล่ม <a href="http://abcjournal.trf.or.th/" target="_blank">http://abcjournal.trf.or.th/</a> ประกอบด้วยบทความวิจัย 31 เรื่อง บทความรับเชิญและการจัดการงานวิจัย 4 เรื่อง บทปาฐกถาจากการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง

ทางกองบรรณาธิการวารสารจึงขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์ประเมินต้นฉบับบทความ และขอเชิญนักวิจัยจากทั่วประเทศที่ส่งบทความเข้าสู่การพิจารณาได้ทางอีเมลล์ abctrfjournal@gmail.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://abcjournal.trf.or.th/

TOP