ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 46/2560 สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ในสาขาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา สาขาเคมี จำนวน 1 อัตรา สาขาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา และสาขาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 46/2560 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 และประกาศฯ ขยายเวลารับสมัคร ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบ ดังนี้
ก. รายชื่อ
1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ : ไม่มีผู้สมัคร
2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา : ไม่มีผู้สมัคร
3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี : 001 นางสาวรถพร พละศึกษา
4. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ : 003 นายณัฐพล จตุราบัณฑิต

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel
และ MS PowerPoint)
(2) วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนเรียงความ
(3) วิชาเฉพาะตำแหน่ง : การเตรียมปฏิบัติการ

ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง Etesting 4 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย
- 13.30-14.30 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง


TOP