ข่าวสมัครงาน

ผลการคัดเลือกพนักงานธุรการ โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 45/๒๕๕4 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดโครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 8 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น
 
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวปิยะนุช เรืองแก้ว

TOP