ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ National and International Conferences for Allied Health Sciences (NICAHS) 2018 “Innovation for Health and Well-Being”

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ National and International Conferences for Allied Health Sciences (NICAHS) 2018 “Innovation for Health and Well-Being” ขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพและการอยู่ดีมีสุข ให้เป็นที่รู้จักและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสการพบปะของนักวิชาการ นักวิจัย และหน่วยงานต่างๆ และการสร้างภาคีเครือข่ายทางด้านการวิจัยและวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของสำนักวิชาฯ ด้านการวิจัยที่พร้อมจะก้าวสู่สากลต่อไป

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด ยังได้จัดการประชุมเพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์และนักกายภาพบำบัด ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ได้เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมทักษะทางวิชาชีพ การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและสังคมโดยรวมทั้งหมด

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ เผยแพร่และ แลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้งประสบการณ์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นิสิต นักศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในและต่างประเทศ
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยและความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่สากล

การประชุม ฯ แบ่งออกเป็นการประชุมย่อย 3 โครงการ ได้แก่1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในระบบมาตรฐาน ISO 15189: 2012 ได้ฝึกปฏิบัติในการจัดทำระบบคุณภาพและเอกสารตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 และได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและกับวิทยากร สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เห็นความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ จึงจัดการอบรมทางวิชาการให้กับกลุ่มเป้าหมายคือ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ ผู้ดูแลระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบคุณภาพและขอรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการต่อไป
ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/mFwfYd

2) โครงการการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ครั้งที่ 7 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Update in Ultrasound Therapy มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกายภาพบำบัดที่เข้าร่วมประชุม สามารถตัดสินใจเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการรักษาด้วยคลื่น Ultrasound รวมทั้งเครื่องมือใหม่ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักฐานเชิงประจักษ์และเหมาะสมกับพยาธิสภาพของผู้ป่วย รวมทั้งสามารถติดตามความก้าวหน้าในการรักษาด้วย Ultrasound ทางกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เล็งเห็นประโยชน์ของการพัฒนาความรู้ในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากการรักษาด้วย Ultrasound เป็นวิธีการทางกายภาพบำบัดที่ใช้อย่างแพร่หลายและมีประสิทธิผลต่อการรักษาผู้ป่วย จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักกายภาพบำบัด อาจารย์พิเศษทางคลินิก เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทางกายภาพบำบัดได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/dKpio4

3) การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biomedical Sciences (ICBMS) ภายใต้ความร่วมมือของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ร่วมกับศูนย์/สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ จัดการประชุมในหัวข้อเรื่อง “Innovation and Natural products for Health and Wellbeing” ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โรคติดเชื้อเขตร้อน โรคอุบัติใหม่ การพัฒนาด้านยาและวัคซีน เป็นต้น การประชุมประกอบด้วยการบรรยาย การเสวนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งเปิดให้ผู้เข้าร่วมการประชุมนำเสนอ ผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ การนำเสนอด้วยวาจา การตีพิมพ์ผลงานฉบับเต็มในรายงานการประชุม (Proceeding) และวารสาร Walailak Journal of Science and Technology (WJST)

โดยมีวิทยากร นักวิจัยที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ร่วมการบรรยายทางวิชาการและตัดสินผลงาน ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมลงทะเบียนได้ที่ https://icbms.wu.ac.th
วันและสถานที่การจัดประชุมวิชาการ
วันที่ 22 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช
อาคารวิชาการ 8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
icbms2018@gmail.com โทร. (+66) 615852777 (+66) , 75 672178 , (+66) 75672703-4


TOP