ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ทุนธนาคารออมสิน "ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" ศึกษาภูมปัญญาท้องถิ่น

ธนาคารออมสินมีโครงการส่งเสริม สรา้งสรรค์ชุมชนและสังคมในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ๑๖ แห่ง สนับสนุนให้นักศึกษาศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการด้วยมหาวิทยาลัยหนึ่ง ทุนที่สนับสนุนโครงการละไม่เกินหนึ่งแสนบาท

ทั้งนี้ นักศึกษาต้องรวมตัวกันเพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโครงการละประมาณ 10 คน มีอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน เขียนข้อเสนอโครงการส่งไปที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

สนใจศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโครงการ "ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" โทร. 075-672508-10 หรือ 097-945 9059

TOP