ทุนธนาคารออมสิน "ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" ศึกษาภูมปัญญาท้องถิ่น