ข่าวสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป จำนวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

2.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1)พนักงานธุรการ จำนวน 1 (อัตรา)
1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ทางบริหาร/การจัดการ/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะความสามารถในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ใน คอมพิวเตอร์
3. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
4. มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
5. มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ
6. หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านงานธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(2)พนักงานขับรถ (ขยะทั่วไป)
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยม
2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน
3. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
4. มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
5. มีความรับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ
6. หากมีประสบการณ์ในด้านการทำงานนั้น ๆ จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ

(3)พนักงานขับรถ (ขยะติดเชื้อ)
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยม
2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และยังใช้งานได้ อยู่จนถึงปัจจุบัน
3. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับ การยกเว้น
4. มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
5. มีความรับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ
6. หากมีประสบการณ์ในด้านการทำงานนั้น ๆ จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ

(4)พนักงานควบคุมเตาเผาขยะติดเชื้อ/ขยะทั่วไปและผลิตไฟฟ้า
1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. มีความรู้ความสามารถในการควบคุมเตาเผาขยะ
3. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับ การยกเว้น
4. มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
5. มีความรับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ
6. หากมีประสบการณ์ในด้านการทำงานนั้น ๆ จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ

(5)พนักงานขับรถ (จักรกล)
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยม
2. สามารถขับรถจักรกลทุกชนิดได้
3. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
4. มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
5. มีความรับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ
6. หากมีประสบการณ์ในด้านการทำงานนั้น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงานของแต่ละตำแหน่ง

4.1 พนักงานธุรการ
1. ดูแลระบบ e-Office ของโครงการฯ
2. ติดต่อ รับผิดชอบการบริหารงานและประสานเอกสารโครงการฯ
3. ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในโครงการฯ
4. จัดทำเอกสารเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว
5. ดูแลควบคุมงบประมาณ การเงิน และบัญชี
6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.2 พนักงานขับรถ (ขยะทั่วไป)
1. ขับรถไปเก็บขยะบริเวณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามจุดที่กำหนด
2. เก็บขยะขึ้นรถเพื่อนำไปคัดแยก
3. เอาขยะลงจากรถเพื่อคัดแยก
4. ทำความสะอาดรถทุกครั้งหลังใช้งาน
5. ตรวจเช็คความพร้อมของรถทุกวันก่อนออกปฏิบัติงาน
6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3 พนักงานขับรถ (ขยะติดเชื้อ)
1. ออกพื้นที่เพื่อไปรับขยะติดเชื้อ
2. ชั่งน้ำหนักของขยะและวางบิล
3. คัดแยกขยะก่อนบรรจุลงถัง
4. ส่งใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรายได้จากขยะติดเชื้อ (หน่วยงานภายนอก)
5. ตรวจเช็คความพร้อมของรถทุกวันก่อนออกปฏิบัติงาน
6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.4 พนักงานควบคุมเตาเผาขยะติดเชื้อ/ขยะทั่วไปและผลิตไฟฟ้า
1. ดูแลควบคุมการเผาขยะติดเชื้อและขยะทั่วไป
2. ตรวจเช็คเชื้อเพลิง (แก๊ส) สำหรับเผาขยะ
3. ตรวจเช็คปั้มน้ำที่ใช้ในการเผาขยะ, เดินเครื่องเผาขยะติดเชื้อ
4. ตรวจเช็คหัวเตาเผาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
5. แจ้งซ่อมที่เกี่ยวกับเตาเผาทุกอย่าง, ดูแลเครื่องจักรผลิตไฟฟ้า
6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.5 พนักงานขับรถ (จักรกล)
1. ดูแลรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร (รถดันขยะ รถขุดฝังกลบ รถตักขยะ)
2. ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลที่ชำรุดเสียหาย
3. ขุดฝังกลบขยะทั่วไป, ขุดลอกฝังท่อระบายน้ำเสีย
4. ส่งใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรายได้จากขยะติดเชื้อ (หน่วยงานภายนอก)
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. อัตราค่าจ้าง
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา อัตราเงินเดือน 12,990 บาท
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 10,820 บาท
- วุฒิการศึกษาระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย อัตราเงินเดือน 10,180 บาท

6. ระยะเวลาการจ้าง
- จ้างแบบเต็มเวลา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

7. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2542

8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบสมัคร
8.1 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่
http://dp2.wu.ac.th/form.html
8.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
8.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
8.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
8.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
8.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
8.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
มหาวิทยาลัยฯ จะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 8 เท่านั้น
มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ในภายหลังได้และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัคร รายนั้น ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

9. การสมัคร
9.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 15-29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
9.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075 673-641 ตั้งแต่วันที่ 15-29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

10. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยฯ กำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกผู้ที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

11. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 5 มกราคม 2561
- กำหนดการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบตามประกาศมหาวิทยาลัย
- ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

12. เงื่อนไขอื่น ๆ
12.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
12.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” ตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
12.3 มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสม
12.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานของมหาวิทยาลัย


TOP