ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ Emeritus Professor Dr.Lance Chun Che Fung ผู้ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ได้รับปริญญาฯสาขาดังกล่าว แต่เนื่องจาก Emeritus Professor Dr.Lance Chun Che Fung ติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ จึงไม่สามารถเดินทางเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาได้ จึงได้มีพิธีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่ท่าน ก่อนการประชุมบริหาร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร

ทั้งนี้ Emeritus Professor Dr.Lance Chun Che Fung เป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูสูงมาก ดูแลนักศึกษาในความรับผิดชอบอย่างดี ให้คำปรึกษาทั้งด้านวิชาการ และความเป็นอยู่ นักศึกษาในความดูแลสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกได้ในเวลาที่กำหนด ด้านการวิจัยท่านก็มีผลงานเชิงประจักษ์มากมายทั้งในแง่ผลงานตีพิมพ์กว่า 100 ชิ้น เป็นบุคคลตัวอย่างที่อุทิศตนเพื่องานทางด้านวิชาการ และเป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเฉพาะสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ให้ดำเนินไปด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ Emeritus Professor Dr.Lance Chun Che Fung เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP