ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559