ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 56/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 56/๒๕60 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์
ก. รายชื่อ
1) ดร.สุทัศนา ณ พัทลุง
2) ดร.ธีรศานต์ เพียรพานิชย์
ข. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์
ค. กำหนดการสอบ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเคมี
ก. รายชื่อ
1. ตำแหน่งที่ 1 (สาขาเคมีวิเคราะห์)
1) ดร.สุจิตรา ภู่ระพงษ์
2) ดร.ปิยะนุช ปิ่นอยู่
2. ตำแหน่งที่ 2 (สาขาเคมีิอินทรีย์)
1) ดร.วนิดา เพ็ชรสังข์
2) ดร.ชลพิสุทธิ์ ตันตาปกุล
3) ดร.วัชระ เตียทะสินธ์
4) ดร.ปฏิมา ไพนุพงศ์
5) ดร.ณัฏฐกัลย์ ลมเชย
3. ตำแหน่งที่ 3 (สาขาเคมีอนินทรีย์) : ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น
ข. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์
ค. กำหนดการสอบ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

3. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา
ก. รายชื่อ
1. ตำแหน่งที่ 1 : ไม่มีผู้สมัคร
2. ตำแหน่งที่ 2 : ดร.สืบพงศ์ สงวนศิลป์
3. ตำแหน่งที่ 3 : ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น
4. ตำแหน่งที่ 4 : ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น
ข. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์
ค. กำหนดการสอบ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

4. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
1. ตำแหน่งที่ 1 : ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น
2. ตำแหน่งที่ 2 : ไม่มีผู้สมัคร


TOP