ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนสื่อสารองค์กร จัดประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโมคลาน โดยมีอาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภายนอก กว่า 15 หน่วยงาน ประกอบด้วย สโมสรโรตารีท่าศาลา - นครศรี อำเภอท่าศาลา อบต.ต่าง ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา สภาวัฒนธรรมอำเภอท่าศาลา สำนักกวีน้อยเมืองนคร ชมรมใส่ใจสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าศาลา ไปรษณีย์อำเภอท่าศาลา ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาขาสิชล ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าศาลา และ SCG Home Solution ท่าศาลา

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอท่าศาลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ในปี 2561 นี้ นับเป็นปีที่ 16 ที่ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์งานกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์เพื่อเด็กและเยาวชนอันมีค่ายิ่งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรได้ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มุ่งให้เด็กและเยาวชนรู้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รวมทั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ยึดมั่นใน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม และได้มีโอกาสได้รับความรู้ ความบันเทิงตามสมควร จากทุก ๆ ปี มีเด็ก เยาวชน ครูอาจารย์ ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปร่วมงานประมาณ 30,000 คน

ภาพกิจกรรม

TOP