ผู้บริหารและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าพบเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปรากในการเดินทางเพื่อศึกษาวิจัย ณ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก