สกอ.ภาคใต้ตอนบน ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13