ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สกอ.ภาคใต้ตอนบน ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฎสุราษร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราฃภัฎสุราษฎร์ธานี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย โดยในปีนี้ รศ.ดร.นฤมล มาแทน และทีมงาน จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำผลงานจากโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าสินค้าหัตถกรรมจากกระจูดให้มีกลิ่นหอมและปราศจากเชื้อราเพื่อเป็นสินค้า Premium OTOP ของอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช” เพื่อเป็นตัวแทนจัดนิทรรศการและเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการรับมอบโล่ขอบคุณเครือข่ายภาคีที่เข้าร่วมจัดงาน จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราฃภัฎสุราษฎร์ธานี โดยผลงานวิจัยดังกล่าวมีผู้เข้าเยี่ยมชมและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ประมวลภาพ

TOP