ข่าวทั่วไป

ศูนย์กิจการนานาชาติ เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ณ สถานทูตประเทศต่างๆอาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแล ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าพบเอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานทูตต่างๆ เพื่อเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ เมื่อวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2560 โดยได้เข้าพบ H.E. Mr. Peter Prügel เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย Ms. Jill Lai ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และ Mr.Stephane Roy ผู้ช่วยทูตฝ่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และการอุดมศึกษา สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ในโอกาสนี้ ได้แนะนำมหาวิทยาลัยและการจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 (The 2nd Walailak University Cultural Camp 20118) ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561

ประมวลภาพ

TOP