ศูนย์กิจการนานาชาติ เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ณ สถานทูตประเทศต่างๆ