ขอแจ้งการปฏิบัติตามป้ายบังคับจราจรในเขตพื้นที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์