ข่าวทั่วไป

ขอแจ้งการปฏิบัติตามป้ายบังคับจราจรในเขตพื้นที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดระเบียบจราจรและการจอดรถ ในเขตพื้นที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งขณะนี้ได้ทำป้ายบังคับจราจรชั่วคราว เพื่อให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัด จึงขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทุกท่าน และขอขอบพระคุณยิ่งมา ณ โอกาสนี้


TOP