ขอบคุณวิทยากร และเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์