ข่าวทั่วไป

ขอบคุณวิทยากร และเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (สื่อบุคคลที่ทำหน้าที่เพื่อองค์กร) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างมาตรฐานงานขององค์กร เรื่อง "ศิลปะการให้บริการ

TOP