ข่าวการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 2 ทีมในการประกวดแผนการตลาด " Marketing Plan Contest โครงการ 10 by A.P. Honda "

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 2 ทีมในการประกวดแผนการตลาด " Marketing Plan Contest โครงการ 10 by A.P. Honda " โดยมี บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมหลักในครั้งนี้

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ที่เข้ารอบ 2 ทีม จาก 20 ทีม ที่ร่วมเข้าแข่งขันในครั้งนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ได้แก่
ทีมที่ 1 The Moon รายชื่อนักศึกษาในทีม
นางสาวชญาณิชศวร์ อรัญรัตน์
นางสาวณัฐณิชา ไพมณี
นางสาวกัลติรา อินทมาศ
นายภาณุพงศ์ สัตยาไชย
นางสาวศิริลักษณ์ แสงสวัสดิ์
นางสาวเสาวคนธ์ เกตุชู
ทีมที่ 2 The Good รายชื่อนักศึกษาในทีม
นายกีรติ คงเพ็ง
นางสาวกนกวรรณ นวลใย
นายพงศธร พูลพิพัฒน์
นางสาวเพชรรัตน์ ศรีวิรักษ์
นางสาววรรณดี ชำนาญ
นางสาวศรัณยา ดำดี
นางสาว ลภัสวีณ์ เรืองเกียรติภัค

TOP