ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เปิดรับลงทะเบียน ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Living will and Palliative care Conference

เรียนเชิญบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Living will and Palliative care Conference ครั้งที่ 2 งานประชุมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12 กฎกระทรวง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเด็นกฎหมายอื่น ๆ ที่บุคลากรด้านสาธารณสุข และประชาชนทั่วไปควรรับทราบ และเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ในระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ฟรีที่ https://goo.gl/forms/EWA2ma0QRXLnzD6G2 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 075-672570 , 062-2421452

**รับจำนวนจำกัด**


รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/Center-of-Excellence-in-Health-System-and-Medical-Resea

TOP