ศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชื่อมโยงเทคโนโลยีโดรนสู่โรงเรียน