ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชื่อมโยงเทคโนโลยีโดรนสู่โรงเรียนอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน เป็นเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน หากเข้าใจพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ จะสามารถนำมาใช้ในการสำรวจ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ ได้อย่างกว้างขวาง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้เชื่อมโยงการศึกษากับโดรนโดยจัดการอบรม FlySafe Drone Academy ให้กับนักเรียนและครูอาจารย์ ไปแล้ว 5 รุ่น และได้รับเชิญเดินทางไปบรรยายในสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ฯลฯ

นอกจากนี้ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาระบบนิเวศทัองถิ่น ร่วมกับ โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ใช้เทคโนโลยีโดรน ถ่ายภาพตรวจสอบการกระจายของ "ควายน้ำ" ร่วมกับการศึกษาใบบัว และคุณภาพน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/FlySafe-Drone-Academy-331398363563690/

TOP