ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 ขั้นพื้นฐาน (Basic Course) สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป โดยจะจัดขึ้นจำนวน 4 รุ่น ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต

รุ่นที่ 1 พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อบรมวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องจงกลนี ชั้น 2
โรงแรมทวินโลตัส  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมดเขตรับสมัคร 9 กุมภาพันธ์ 61

รุ่นที่ 2 พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี อบรม 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมดเขตรับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ 61

รุ่นที่ 3 พื้นที่จังหวัดสงขลา อบรมวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2561 ห้องหาดใหญ่ ชั้น 1
โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หมดเขตรับสมัคร 15 มีนาคม 2561

รุ่นที่ 4 พื้นที่จังหวัดภูเก็ต อบรมวันที่ 26 - 28 เมษายน 2561 โรงแรมชิโนเฮ้าส์ ภูเก็ต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หมดเขตรับสมัคร 10 เมษายน 2561

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1.มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2.มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น
3.ควรเป็นผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบ ออกแบบทางด้านงานสถาปัตยกรรม
4.ค่าลงทะเบียน (ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม  ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่าง)

สำหรับนักศึกษา อาจารย์บุคลากร ศิษย์เก่าม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 1,500 บาท
สำหรับสถาปนิกวิชาชีพวิศวกร และผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 3,000 บาท
การโอนเงินค่าลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”
บัญชีเลขที่ 828-1-14776-8

ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”
บัญชีเลขที่ 0-5328119462-0

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณปรียารัตน์ โทรศัพท์ 062 - 9013254,  075 - 673532
*** โครงการสนับสนุน Notebook สำหรับประกอบการอบรม ***
** รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 25 ท่านเท่านั้น **

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าอบรม
ดาวน์โหลด Basic Course
ดาวน์โหลดใบสมัครBIM Basic 

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/

TOP