ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้จัดการสำนักงาน และเจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งผู้จัดการสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น

บัดนี้ ทางอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1) นางสาวฟาฎีละห์ ยือโร๊ะ
2) นายพิพัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์
3) นางสาวณัฐณิชาช์ เอื้อปกรณ์ชัย
4) นายวรวุฒิ รามจันทร์

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์

วันพุธที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ (เวลาสัมภาษณ์ 14.30 เป็นต้นไป)
1) นางสาวสุดารัตน์ มานะจิตต์
2) นางสาววรวรรณ แสงมณี
3) นางสาวสุภาวดี สิขิวัฒน์
4) นายมงคลวิทย์ วงศ์นาถกุล

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์

วันพุธที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


TOP