ข่าวทั่วไป

่ร่วมงานวันสถาปนาคณะสัตวแพทย์ทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สมชัย พงศ์จรรยากุล และ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. เสรี ดอนแก้วบัว ร่วมงานวันสถาปนาคณะสัตวแพทย์ทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดูงานโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มุ่งมั่น แสวงหาความร่วมมือและความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อนำพาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ

TOP