นักศึกษาและอาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และแพทยศาสตร์ เผยแพร่บทความใน Walailak J Sci & Tech February 2018: Biomedical Sciences