ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษาและอาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และแพทยศาสตร์ เผยแพร่บทความใน Walailak J Sci & Tech February 2018: Biomedical SciencesWalailak Journal of Science and Technology ปีที่ 15 เล่มที่ 2 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 7 บทความด้านชีวเวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาบัณฑิตร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรชีวเวขศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ อาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รวม 3 เรื่องดังนี้

Renoprotective Effects of Xanthone Derivatives from Garcinia mangostana Against High Fat Diet and Streptozotocin-Induced Type II Diabetes in Mice Naymul KARIM, Nutjaree JEENDUANG, Jitbanjong TANGPONG

Reduction of Intracellular-Reactive Oxygen Species and Diminished Mitogen-Activated Protein Kinases (MAPKs) Activation are Associated with Oral Squamous Cell Carcinoma Cell Aggressiveness Tanyarath UTAIPAN, Apsorn SATTAYAKHOM, Issara PRACHONGSAI, Nurdina CHARONG, Warangkana CHUNGLOK

Effects of Non-Spatial Pre-Training on Learning and Memory Impairment Detection in the Morris Water Maze Phanit KOOMHIN, Apsorn SATTAYAKHOM, Sarawoot PALIPOCH, Chuchard PUNSAWAD, Sompol TAPECHUM

Walailak J Sci & Tech vol 15 no 2 February 2018: Biomedical Sciences มี รศ.ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์ เป็นบรรณาธิการประจำฉบับ ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดบทความ เพื่ออ่านและอ้างอิง ได้จาก wjst.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/view/82

TOP