ข่าวการศึกษา

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีและสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรหารรือความร่วมมือกับประเทศไต้หวัน

ผศ. น.สพ. ดร. พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี และ ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้าปรึกษาหารือกับ Jill Lai, Director of Education Division, Taipei Economic & Cultural Office in Thailand เพื่อทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน โดยได้รับนโยบายจาก ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการยกระดับมาตรฐานเทียบเท่าสากล จาก รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ในการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ และจาก ศ. น.สพ. ดร. อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านการวิจัยด้วยประเทศไต้หวัน มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการทางด้านสัตวแพทย์และทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนมาสู่นวัตกรรมการเกษตรและการประกอบอาชีพ ซึ่งตรงตามแนวทางการบริหารงานของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทางด้านสัตวแพทย์นั้นไต้หวันมีจุดเด่นหลายประการ เช่น การผลิตวัคซีนและการทำงานวิจัยทางด้านสัตวแพทย์ โดยเฉพาะวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เป็นวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งมุ่งสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับต่างประเทศ ความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการศึกษาในระดับมาตรฐานสากล มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพื่อพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ

TOP