ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วม“โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นที่ 1/2560”

เนื่องจากทางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นำทีมวิทยากรโดย ผอ.นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 1/2560 ในวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้นักวิจัยทางสาธารณสุขในเขตภาคใต้ ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย ก่อนที่จะยื่นขอทุนวิจัยปีงบประมาณ 2562 ของ สวรส. https://www.hsri.or.th/researcher/fund/detail/9006โดยมีรายละเอียดการเข้าสมัครฝึกอบรม ดังนี้

1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมการอบรม กรุณาส่ง concept paper ยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร์ม พร้อม Curriculum Vitae (CV)

2. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องเป็นนักวิชาการ และนักวิจัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีคุณสมบัติดังนี้

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
- เคยมีประสบการณ์ในการทำโครงการวิจัย
- เคยการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง
- สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตรโดยสมัครใจและได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด

3. ด่วนรับจำนวนจำกัด เพียง 30 คน เท่านั้น !!! โดยพิจารณาจาก concept paper

4. ปิดรับ concept paper ภายในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

5. ประกาศผล วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561

ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน

ค่าเดินทางและที่พักให้เบิกจากต้นสังกัด

ข้อเสนอโครงการที่พัฒนาระหว่างการอบรม มีโอกาสยื่นขอรับทุนจาก สวรส. ประจำปีงบประมาณ 2562 !!!

ผู้สนใจสามารถติดต่อหรือส่ง Concept paper ได้ที่
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: คุณรัตติยา อักษรทอง โทร. 080-056-4476 หรือ 075-672806 หรือคุณวิภาดา อามิตร โทร. 097-935-5921 หรือ 075-672-570; Email: CEHSMR@gmail.com
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โทร. 02 832 9221


TOP