ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย: ปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต (The 1st National Conference on Medical Sciences: Neglected Tropical Diseases:

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย: ปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต (The 1st National Conference on Medical Sciences: Neglected Tropical Diseases: Current and Future Challenges) ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์ของจัดการประชุมวิชาการ ดังนี้ 1) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มเติมความรู้ด้านโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนางานด้านวิชาชีพและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ด้านความรู้ด้านโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย  โดยกลุ่มเป้าหมายของการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจจากหน่วยงานภายนอก โดยผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/AKpw8s

หัวข้อบรรยาย

  • Neglected Tropical Diseases in Southern Thailand:  Current and Future Challenges
  • Update in Vaccine Development for Neglected Tropical Diseases
  • Update in Diagnostic Technologies for Neglected Tropical Diseases
  • Illumina Sequencing Technology for Pathogen Discovery

วิทยากรบรรยาย
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สุธี ยกส้าน           ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์             คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ดร.ยศธชัย  ผิวปานแก้ว                            บริษัทไบโอแอคทีฟ จำกัด


 

กำหนดการประชุม

เวลา

กิจกรรม

08.00-08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30-09.00 น.                   

พิธีเปิด

09.00-10.30 น.

Neglected Tropical Diseases in Southern Thailand:  Current and Future Challenges   
โดย  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.30-10.45 น.

อาหารว่าง

10.45-12.15 น.

Update in Vaccine Development for Neglected Tropical Diseases
โดย  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สุธี ยกส้าน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล

12.15-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

Update in Diagnostic Technologies for Neglected Tropical Diseases
โดย  ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14.30-14.45 น.

อาหารว่าง

14.45-16.00 น.

Illumina Sequencing Technology for Pathogen Discovery

  • Basic Knowledge in Next Generation Sequencing (NGS)
  • Introduction to Illumina Sequencing Technology, Sequencer Platform and Applications
  • Illumina Sequencing Application for Pathogen Discover

โดย  ดร.ยศธชัย ผิวปานแก้ว
(Senior Field Application Specialist)
บริษัทไบโอแอคทีฟ จำกัด

16.00-16.10 น.                   

พิธีปิด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณเสาวลี  บุญเมือง โทรศัพท์ (+66) ,75 672801 อีเมล bsaowale@wu.ac.th และ
คุณมธุสร วงศ์สวัสดิ์ โทรศัพท์ (+66) ,75 672805 อีเมล Mathusorn.wong@gmail.com
คุณพรรษมนต์ พาลี โทรศัพท์ (+66) ,75 672887 อีเมล patsamon.pa@wu.ac.th
TOP